Navigácia

Mapa

Počet návštev: 1744348

Streda 25. 4. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.4.2018)
Marek Dreveňak (3.B)
Marek Juskanič (9.šp.B)
Marek Katriňak (2.A)
Marek Kmec (4.A)
Marek Šivak (3.B)
Marek Študy (4.A)
Mgr. Marek Marcinek
Marek Verčimák
Zajtra (Štvrtok 26.4.2018)
Sebastián Bilý (1.B)
Zuzana Karandušovská (6.B)
Lukáš Vasičko (6.A)
Pozajtra (Piatok 27.4.2018)
Kristián Kiňa (1.A)
Jaroslav Eštvaník (8.B)

Kalendár

 • Dňa 20.4.2018 žiaci druhých ročníkov so svojimi vyučujúcimi zorganizovali spoločné dopoludnie pri príležitosti Dňa Zeme aj keď trocha skôr. Tento sviatok vychádza na nedeľu, preto sme využili krásny slnečný deň – piatok. Pri spoločnom stretnutí sme si rozdali zelené náramky a p. učiteľka Šoltýsová pozdravila žiakov a učiteľky miestnej MŠ. Vysvetlila im účel stretnutia, a keďže nás bolo neúrekom, rozdelili sme sa do dvoch skupín. Jedna sa vydala cestou po Družstevnej a druhá po Fučíkovej ulici. Na konci ulíc sme sa stretli a ukázali deťom znečistenú Radomku. S plnými vrecami odpadkov sme sa spoločne vrátili do areálu škôlky. Tu sme sa rozlúčili a vrecia skončili v kontajnerových nádobách.Mgr. A. Šoltýsová

 • Aj v školskom roku 2017/2018 sa v prvých ročníkoch realizoval projekt „Zdravý úsmev“. Tento projekt bol realizovaný pod odborným dohľadom študentky Zuzany Horvátovej z Fakulty zdravotníctva PU v Prešove. Žiaci si mali možnosť osvojiť nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti v oblasti dodržiavania ústnej hygieny.Preventívnym výchovným pôsobením na žiaka a uvedomením si vlastnej zodpovednosti za svoje zuby už v najútlejšom veku je možné dosiahnuť zlepšenie stavu a zníženie výskytu zubných kazov .D.Š

 • 10.4.2018 sme mali prednášky o dospievaní. Lektorka sa venovala zvlášť dievčatám v prednáške „Čas premien“ a chlapcom v prednáške „Na štarte k mužnosti“. Prednášky boli veľmi zaujímavé, dozvedeli sme sa v nich o dospievaní, hygiene, puberte, o jej duševnom aj telesnom prežívaní. Naučili sme sa aj o rizikách pohlavných chorôb, menštruácii a jej príznakoch, ako sa starať o pleť a tiež o tom, aké je vhodné či nevhodné správanie sa na verejnosti. Po prednáške už vieme, na čo máme ešte čas a na čo sme už pripravení.Žiaci 7.A

 • Dňa 11.4.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E, ktorá nesie podtitul Poznaj a chráň, v odbornostiach botanika a zoológia. Do súťaže sa zapojili tri školy a našu školu reprezentovali štyria žiaci. V odbornosti botanika získala 1.miesto žiačka Vanesa Rubisová (7.B) a 3. miesto Natália Tkáčová (7.B). V odbornosti zoológia sa umiestnila na 2. mieste Vanessa Kačmárová (7.B) a na 3. mieste Erik Tkáč (9.B).Žiačky Vanesa Rubisová a Vanessa Kačmárová postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 9. mája v Prešove.Víťazom blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v krajskom kole Biologickej olympiády.Mgr. Radka Tkáčová

 • Konečne k nám zavítala jar a my sme sa v rámci Literárno-dramatického krúžku rozhodli, že priestory školy aspoň na pár hodín vymeníme za miesto, ktoré dýcha históriou a ponúka prežiť nevšedné zážitky. Košice sa na krátku chvíľu stali naším stredobodom záujmu. Prechádzali sme centrom i uličkami mesta a vdychovali tú čarovnú atmosféru mesta. Oboznámili sme sa s mnohými budovami,ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tohto mesta, ako napr. Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo Košice,Jakabov palác či budova radnice. Naše potulky ďalej smerovali do Verejnej knižnice Jána Bocatia,ktorá nás ohúrila nielen svojou veľkosťou, ale i tvorivou atmosférou. Postupne sme sa presunuli do Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sme navštívili historickú i prírodovednú expozíciu, ktoré boli bohaté na mnohé exponáty. Čas sa krátil a my sme sa museli pobrať domov, no ešte na mostíku„Priateľstva“ sme si sľúbili, že na toto čarovné miesto sa ešte raz vrátime.

 • Nie nadarmo sa hovorí, že škola je základ života. Akí sme a akí budeme, záleží nielen od našich rodičov a rodinného zázemia, ale tiež aj od našich učiteľov a školského prostredia.Keďže je škola výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá patrí medzi primárne činitele pôsobiace na zdravý vývin dieťaťa, aj naša Základná škola v Giraltovciach sa snaží čo najefektívnejšie túto jej prioritnú úlohu mať na zreteli. Prioritným poslaním nás pedagógov je realizovať a participovať na edukačnom procese, ktorým sa usilujeme pripraviť pre život našich žiakov. V našej škole máme šikovných žiakov, ktorí nás často reprezentujú na mnohých odborných i športových podujatiach. Pravidelne sa umiestňujú na víťazných priečkach.Dňa 4.4.2018 sme privítali budúcich prváčikov spolu s ich rodičmi a starými rodičmi,ktorí svoje detičky zverili pod naše ochranné krídla. Do prvého ročníka sme zapísali ...prvákov. V septembri sa tak otvoria dve triedy prvého ročníka. My učitelia si vážime dôveru,s ktorou nám rodičia zverili to najcennejšie – svoje deti. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za vzdelanie ich ratolestí. Veríme, že sa prvákom bude v našej škole páčiť a dúfame, že z nich vychováme zodpovedných a mravných ľudí, na ktorých budeme spolu s ich rodičmi hrdí. Veď oni sú naša budúcnosť.

 • Dňa 11.4.2018 sa žiaci prvého ročníka stretli s pánom Štefaníkom, ktorý sa venuje včelám už niekoľko rokov. Pán včelár oboznámil žiakov s namáhavou no veľmi nádhernou prácou.Priblížil žiakom život včiel a spolunažívanie včeličiek v úli. Z prezentácie sa dozvedeli niečo aj o vývine včely od vajíčka až po dospelú včelu. Nazreli aj do odbornej literatúry, akou je časopis Včelár,ktorý nám pán včelár v triede aj ponechal. Najzaujímavejšou časťou besedy bola aj tak ochutnávka medu,ktorý pre nás včielky produkujú.V závere prváci sľúbili , že budú naďalej v práci usilovní a trpezliví , veď nevraví sa nadarmo : USILOVNÝ AKO VČELIČKA

 • Aj tento rok sa konalo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín. Opäť mala naša Základná škola v Giraltovciach svojich zástupcov. 26. marca 2018 vo Svidníku nás reprezentovali naši žiaci vo všetkých troch kategóriách. V prvej kategórii sa na treťom mieste umiestnila Faustína Maťašová, v druhej kategórii Dávid Tchurik a v tretej kategórii Katarína Cibuľková.Veľmi sa tešíme, že na prehliadke talentov v prednese poézie a prózy sa pravidelne môžeme hrdiť našimi žiačkami a žiakmi. Hviezdoslavov Kubín sa po prvýkrát konal vroku 1954. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu a divadla poézie. Našim víťazom srdečne blahoželáme!

 • Tak ako sa narodí malé dieťa, tak nejako musí prísť na svet i rozprávka. Pomaly, nenápadne a s láskou. Prvé rozprávkové príbehy vznikali medzi ľuďmi, nielen aby vyplnili svet fantázie, zatvorili deťom oči, ale tiež preto, aby si svet urobili krajším. A jedným z prvých, kto si to čaro a výnimočnosť uvedomil, bol Pavol Dobšinský. V marci uplynulo 190 rokov od jeho narodenia a nebyť tejto vzácnej osobnosti, by slovenský národ zabudol na to prosté a jednoduché, čo sa rozprávalo po večeroch takmer v každom dome. I žiaci na hodinách literatúry sa mali možnosť stretnúť s jeho rozprávkami,pripomenúť si nevšedný medailón a zažiť inú, výnimočnú hodinu. Na rozprávkach dieťa rastie, silnie,dospieva, a tak i naši žiaci pracovali v skupinách s úlohami, ktoré museli spoločne vyriešiť. Tvorivý kvíz, dramatizácia a ilustrácia rozprávok zberateľa Pavla Dobšinského neboli len jediným výsledkom.Žiaci si uvedomili zmysel a veľkosť rozprávky, ktorá nás dávnymi vekmi spájala a pozývala do sveta,v ktorom je všetko dovolené a najmä do sveta, v ktorom sa bolesť zmení na radosť, nenávisť na lásku a smútok na šťastie.PhDr. Tatiana Majerová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Giraltovciach,
  Budovateľská 164/4, 08701 Giraltovce
 • Sekretariát: 054/7322207
  Školská jedáleň: 054/7322172

Fotogaléria